Wójt Łukasz Kuliś wydał wczoraj oświadczenie dotyczące termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich. Przedstawiamy jego treść.


Szanowni Państwo,

10 maja 2021 r. wydano pierwsze oświadczenie dotyczące okoliczności związanych z termomodernizacją budynku przy ul. Konopnickiej 26, czyli Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich. Od tego czasu, w sprawie niniejszej przebudowy nastąpiły pewne kluczowe wydarzenia, o których dowiedzą się Państwo z treści poniżej.

Ostatnie zdania pierwszego oświadczenia w tej sprawie brzmią:

„W dniu 07.05.2021 r. do tut. urzędu wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wpisu obiektu do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych, a na dzień 18.05.2021 r. planowane jest przeprowadzenie oględzin w tej sprawie.

W związku z tym, iż Gmina Banie Mazurskie nie zgadza się ze stanowiskiem Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie – przewiduje się podjęcie stosownych kroków administracyjnych, bądź prawnych celem dowiedzenia swoich racji.”

Kontynuując, zgodnie z informacjami podanymi powyżej, 18 maja br. przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (Olsztyn) w obecności pracownika miejscowego urzędu oraz radcy prawnego kancelarii prawnej reprezentującej Gminę Banie Mazurskie – dokonali oględzin przedmiotowego budynku. Podczas wspomnianych czynności, każda ze stron wskazała istotne z własnego punktu widzenia kwestie, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w protokole świadczącym o oględzinach.

Warto wskazać, iż w związku z prowadzoną procedurą, tutejszy urząd wystąpił do Konserwatora o przesłanie kserokopii dokumentacji świadczącej jednoznacznie o tym, iż budynek przy ul. Konopnickiej 26 figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Na powyższy wniosek otrzymano odpowiedź, która nie zawierała dokumentacji o którą wnoszono.

Kolejnym z kroków w tej sprawie, było odwołanie się Gminy Banie Mazurskie od decyzji Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie (delegatura w Ełku), za sprawą której ów organ nakazał wstrzymać wszelkie roboty budowlane prowadzone w budynku. Kancelaria prawna działająca w imieniu Gminy złożyła stosowne odwołanie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, zgodnie z obowiązującymi procedurami. WUOZ w Olsztynie (Delegatura w Ełku) wniósł do Ministra o oddalenie odwołania i utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji, wydanej przez ten organ. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, po zapoznaniu się z aktami sprawy, postanowił uchylić zaskarżoną decyzję w całości i umorzyć postępowanie organu pierwszej instancji (decyzję WUOZ w Olsztynie – delegatura w Ełku). Według Ministra, o uchyleniu wspomnianej decyzji zadecydowały względy formalno-prawne, bowiem z informacji przedstawionych w dokumencie wynika, iż nieuzasadnione było wydanie osobnej decyzji wstrzymującej prace budowlane w obiekcie, ponieważ wstrzymuje je już samo wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wpisania budynku do rejestru zabytków. Należy nadmienić, iż do dzisiaj Gmina nie posiada informacji, jakoby Konserwator poczynił dalsze kroki prawne w tej sprawie.

Następnie minął około miesiąc, kiedy do naszego urzędu dotarła informacja o wydanej decyzji, w której Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie orzekł o wpisaniu części budynku przy ul. Konopnickiej 26 w Baniach Mazurskich do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego. Co należy nadmienić, ochroną konserwatorską objęto rzut, bryłę, dach i elewację frontową obiektu, a nie cały budynek – tak, jak w sposób uproszczony przedstawiane jest to w wielu źródłach informacji.

Po dogłębnej analizie sytuacji oraz rozważeniu wszystkich argumentów „za” i „przeciw” postanowiłem, iż Gmina Banie Mazurskie nie będzie odwoływać się od decyzji Konserwatora o wpisaniu siedziby urzędu gminy do rejestru zabytków. Decyzja ta podyktowana jest koniecznością ochrony obiektu przed jego dalszym niszczeniem. W chwili obecnej, w wyniku wstrzymanej przebudowy, a dokładniej za sprawą niedokończonej wymiany dachu – budynek nie posiada dostatecznego zabezpieczenia przez warunkami atmosferycznymi. Przedstawiona sytuacja powoduje m.in. zalewanie pomieszczeń budynku, co kolejno prowadzić może nawet do strat w wyposażeniu i mieniu. Odwołanie się od wydanej niedawno decyzji skutkowałoby wydłużeniem procesu administracyjnego, co w konsekwencji jeszcze przez długie miesiące uniemożliwiłoby rozpoczęcie jakichkolwiek prac budowlanych w tej materii. Ze względu na to, że potrzeba podjęcia stosownych robót jest niezwykle pilna już teraz – Gmina nie może pozwolić, aby w dalszym ciągu odkładać w czasie działania, które należy podjąć niezwłocznie. W miejscu tym warto wskazać, że budynek, o którym mowa nie jest wyłącznie miejscem użyteczności publicznej. W górnych partiach owego budynku znajdują się bowiem prywatne mieszkania, a ich mieszkańcy w sposób szczególnie dotkliwy odczuwają konsekwencje gwałtownie przerwanej przebudowy obiektu.

W związku z faktem nieodwołania się od decyzji wpisującej część budynku do rejestru zabytków, wszelkie dalsze prace, które będą wykonywane w ramach realizacji zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich” prowadzone będą po uprzednim uzgodnieniu ich formy oraz zakresu z Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie.

Nasz samorząd podtrzymuje jednak stanowisko, iż Gmina dopełniła wszelkich formalności, by w sposób całkowicie zgodny z prawem przystąpić do wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Warto podkreślić, że przed podjęciem stosownych prac budowlanych w ramach przedsięwzięcia, budynek przy ul. Konopnickiej 26 w Baniach Mazurskich nie figurował w żadnym z rejestrów zawartych na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie. Po raz kolejny należy wskazać, że prace właściwe, polegające m.in. na wymianie pokrycia dachowego oraz dociepleniu budynku zostały rozpoczęte w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany i prawomocne pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Gołdapskiego, a dokumentacja dotycząca przedsięwzięcia tego rozmiaru, jeszcze przez napoczęciem konkretnych prac przechodzi przez szereg innych podmiotów, czy organów, które to w żaden sposób nie zakwestionowały legalności zadania planowanego do realizacji przez Gminę.

Z poważaniem,
Wójt Gminy Łukasz Kuliś

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!