W poniedziałek (07/02) w sali narad Urzędu Gminy Banie Mazurskie odbędzie się IV sesja Rady Gminy. Początek obrad o godzinie 10.00.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

 

Planowany porządek obrad

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad IV sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z prac organów gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 7. Podjecie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzeni planu pracy Rady Gminy Banie Mazurskie na rok 2011
  • zatwierdzenie planu pracy komisji rewizyjnej
  • zatwierdzeni planu pracy komisji rozwoju gminy, budżetu, finansów i spraw społecznych na rok 2011
  • zarządzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich
  • określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
  • określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Banie Mazurskie
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Banie Mazurskie na lata 2011-2024
  • zmian w budżecie gminy na 2011 rok
 8. Wolne wnioski i sprawy różne
 9. Zamknięcie sesji.