O godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Banie Mazurskie rozpocznie się dziś XVII sesja Rady Gminy. Włodarze  będą m.in. głosować nad uchwaleniem nowego statutu gminy.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie porządku obrad XVIII sesji
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji
 4. Informacja z prac organów gminy w okresie międzysesyjnym
 5. Informacja w sprawie stanu przygotowania Zespołu Placówek Oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2012/2013 oraz informacja o wynikach nauczania za rok szkolny 2011/2012
 6. Informacja w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Banie Mazurskie przeznaczonych do sprzedaży
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia Statutu Gminy Banie Mazurskie
  2. podziału gminy Banie Mazurskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  3. przystąpienia Gminy Banie Mazurskie do realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Banie Mazurskie" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  4. określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Banie Mazurskie,
  5. zmian w budżecie gminy na 2012 rok
  6. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie Mazurskie na lata 2012-2022
  7. przyjęcia zmian Statutu Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami
 8. Interpelacje
 9. Odpowiedzi na interpelacje
 10. Zapytania radnych i sołtysów
 11. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów
 12. Wolne wnioski i sprawy różne
 13. Zamknięcie obrad