Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubeninkach nie został rozstrzygnięty. W ogłoszonym przez wójta Ryszarda Zielińskiego naborze, który trwał do końca czerwca, nie wpłynęła żadna oferta.

Jak informuje sekretarz gminy Dubeninki Ewa Bogdanowicz-Kordjak, nie ma planów ogłoszenia w wakacje kolejnego konkursu. Zamiast tego gmina planuje podjąć rozmowy z różnymi osobami i znaleźć kandydata, który chciałby zostać dyrektorem na całą kadencję. Takie rozwiązanie dopuszcza Prawo oświatowe ("Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej.").

Obecna dyrektor szkoły Teresa Żyżyk postanowiła z końcem bieżącego roku szkolnego zakończyć karierę zawodową i przejść na emeryturę.