Gołdap, dnia 27 listopada 2009
Samodzielny Publiczny Zakład
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi

Pan Jarosław Podziewski
Starosta Powiatu Gołdapskiego
SPROSTOWANIE
dotyczy artykułu pt. „Spotkanie z pracownikami SPZP-O", opublikowanego
w dniu 26 listopada na stronie internetowej starostwa powiatowego www.powiatgoldap.pl.

Pani Aneta Skrzypkowska w/w artykule napisała, iż „W spotkaniu nie uczestniczyli przedstawiciele lokalnej prasy, gdyż jak stwierdziła Pani Zofia Syrek - Dyrektor SPZP-O załoga nie wyraziła na to zgody". Oświadczam, że takich słów nie wypowiedziałam i są one nieprawdziwe. Załoga w przeddzień spotkania zapytała mnie, czy mogą w nim uczestniczyć przedstawiciele prasy. Zapytałam dlaczego. Odpowiedziała mi, że - cytuję - "spotkanie może w różny sposób się potoczyć i chcą mieć trzecią, neutralną stronę, najlepiej prasę". Wyraziłam na to zgodę. Fakt, że przedstawiciele prasy nie byli obecni podczas spotkania wynika stąd, że pracownice nie wiedziały, czy mogą same zaprosić dziennikarzy na salę obrad już po ich przyjściu do zakładu. Takie spotkanie jest bowiem dla moich pracownic czymś nowym. Ustaliły jednak, że jeśli przybierze ono jakiś niespodziewany i niewłaściwy obrót, to wówczas stanowczo zażądają obecności mediów na sali. Zwracam też uwagę, że moje nazwisko brzmi Syperek, a nie - jak podano w treści artykułu - Syrek.

Chciałabym się też odnieść do słów „Dziwi więc kolejna już informacja p. Rakowskiego zawierająca w swej treści nieprawdziwe uwagi dotyczące spotkania" . Po spotkaniu przedstawiciele mediów w osobach pana Jacka Rakowskiego i pani Anny Grudzińskiej rozmawiali ponad pół godziny ze mną i moimi podwładnymi na temat przeprowadzonych rozmów z dyrektorem SPZOZ i przedstawicielami starostwa. Informuję, że wypowiedzi pracowników, które zostały zamieszczone 25 listopada na stronie internetowej www.goldap.info w artykule pt. "Spotkanie dyrektora oraz przedstawicieli starostwa z pracownikami SPZPO" miały miejsce i są prawdziwe. Prawdziwe są również słowa, które mówią o naszym niezadowoleniu pytaniem stawianym w ankiecie, którą przeprowadza dyrektor SPZOZ.
Proszę o zamieszczenie powyższego sprostowania na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gołdapi oraz - jeśli artykuł został zamieszczony w wydawanych przez Starostwo Powiatowe "Informacjach z powiatu" - także tym wydawnictwie.

Z poważaniem,
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pięlęgncyjno-Opiekuńczego
mgr Zofia Syperek

Do wiadomości:
- Przewodniczący Rady Powiatu Stefan Piech
- Kurier Gołdapski
- Gołdapski Portal Internetowy Goldap.info