Umiłowani w Panu, Siostry i Bracia!

W noc betlejemską Bóg objawił ludzkości Miłość: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3, 16). Te słowa wskazują, że człowiek oraz świat od początku są umiłowani przez Boga. Bóg z miłości do nas stał się człowiekiem, narodził się w skrajnej nędzy w stajni betlejemskiej. Dla naszego zbawienia przyszedł na świat jako małe Dziecię stając się Emmanuelem, Bogiem z nami.

W Bożym Dzieciątku ukryła się cała wszechmoc i miłość Boga. Matka Najświętsza wraz z Józefem pierwsi uznali w Nim Boga. To radosne orędzie, że narodził się Zbawiciel, usłyszeli pasterze, którzy na polach betlejemskich pilnowali owiec. Tylko serca czuwających pasterzy zdolne były uwierzyć w orędzie głoszone przez Anioła. Oni napełnieni radością i odwagą oddali Bogu pokłon, adorowali Słowo, które stało się Ciałem i stali się świadkami Miłości, świadkami nowo narodzonego Jezusa.

To orędzie Bożego Narodzenia, orędzie miłości Boga do człowieka jest skierowane do wszystkich ludzi. Podobnie jak Maryja pokazała narodzonego Jezusa pasterzom, tak dzisiaj Kościół ukazuje Jezusa całej ludzkości, aby wszyscy ludzie doświadczyli zbawczej mocy Boga. W Roku Kapłańskim i my chcemy ujrzeć w Nowonarodzonym oblicze Najwyższego Pasterza, a także uświadomić sobie prawdę, że tylko Miłość jest jedyną siłą zdolną zmienić serce człowieka oraz całą ludzkość. Dlatego pochylmy się nad tajemnicą Wcielenia Syna Bożego i popatrzmy oczyma naszego serca na Boga, który stał się małym Dzieckiem. Spotkajmy się z nowo narodzonym Jezusem, oddajmy Mu pokłon i otoczmy Go naszą ludzką miłością.

Pragnę wszystkim przypomnieć dzisiaj tę prawdę, że człowiek jest wielki tylko wtedy, kiedy ma serce czuwające, bo tylko wtedy jest zdolny rozpoznać w Dziecięciu swego Stwórcę i Zbawiciela, uklęknąć przed Nim, oddać Mu cześć i uwielbienie oraz stać się Jego świadkiem w dzisiejszym świecie. Obyśmy się stali ludźmi o sercach czuwających. Prośmy Pana, byśmy mogli przyjąć Jezusa z wiarą, że Miłość może przemienić nasze życie. Niech Nowonarodzony sprawi, byśmy byli pełni nadziei i stawali się świadkami Miłości, która pomoże spotkanym ludziom przemienić ich serca oraz uczynić z nich „oazę" pokoju i radości.

Jako pasterz Diecezji pragnę połamać się opłatkiem z każdym z Was i złożyć serdeczne życzenia Wam oraz Waszym najbliższym przebywającym poza domem rodzinnym i granicami naszej Ojczyzny. Składam serdeczne życzenia również Gościom odwiedzającym rodziny i tutejsze okolice. Pragnę wszystkich ogarnąć myślą i życzyć, byście stawali się świadkami Miłości Boga, każdy na swój sposób. Powołani niech świadczą o Chrystusie w miejscu swojego posłannictwa. Rodzice niech będą świadkami Nowonarodzonego w swoich rodzinach. Nauczyciele i katecheci wobec swoich uczniów i wychowanków. Pracodawcy wobec swoich pracowników i podwładnych. Pełniący władzę niech będą świadkami wiary przed społeczeństwem. Chorzy niech o Bogu świadczą w cierpieniu, bowiem oni są najważniejszą cząstką Kościoła. Dzieci i młodzi niech dają świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa i nie lękają się opinii świata. Starsi niech stworzą warunki, by ich dzieci i wnuki mogły bez przeszkód wyznawać swoją wiarę. Noc betlejemska jest właśnie po to, byśmy uwierzyli w nowo narodzonego Pana i życiem dawali o Nim świadectwo!

Najdrożsi w Chrystusie, wszystkich zapewniam o pamięci i modlitwie przed Jezusowym żłóbkiem oraz upraszam Boże błogosławieństwo w nadchodzącym Nowym Roku.

+ Jerzy Mazur, Biskup Ełcki