Zarząd powiatu ogłosił konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych powiatu gołdapskiego w roku 2022. Przeznaczone na ten cel jest 45 tysięcy złotych. Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty mają czas na złożenie swoich propozycji do 8 lutego.

Składane oferty powinny mieścić się w jednym z priorytetów:

 • kultura, sztuka, ochrona kultury u tradycji, dziedzictwo historyczno-kulturowe, w tym mniejszości narodowych (8 tys. złotych)
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności (7 tys. złotych)
  • nauka, edukacja, oświata, wychowanie i działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami (7 tys. złotych)
  • promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (5 tys. złotych)
  • edukacja ekologiczna (5 tys. złotych)
  • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży (2 tys. złotych)
  • wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej (5 tys. złotych)
  • działalność charytatywna na rzecz młodzieży z terenu powiatu gołdapskiego podejmującej studia wyższe (6 tys. złotych)

Jeden podmiot może złożyć maksymalnie dwie oferty.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!