W celu zachowania głazów narzutowych jako ważnego elementu przyrody nieożywionej naszego regionu - Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przy współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym Oddział Geologii Morza w Gdańsku - przygotowały konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. "Głazy narzutowe - ginący element krajobrazu Warmii i Mazur". Celem konkursu było m.in. popularyzowanie wśród młodzieży i nauczycieli wiedzy geologicznej o wartościach przyrody nieożywionej naszego regionu, zaktywizowanie uczniów do prowadzenia obserwacji głazów narzutowych, ich dokumentowania i opisu, poszerzenie wiedzy o przeszłości geologicznej obszarów ukształtowanych przez lądolody skandynawskie, uświadomienie uczestnikom, że głazy narzutowe są cennym elementem piękna i różnorodności krajobrazu naszego regionu. Dlatego też powinniśmy je zachować przed zniszczeniem i zapomnieniem.

W konkursie udział wzięło ponad 300 uczniów z powiatów olsztyńskiego, nidzickiego, szczycieńskiego, działdowskiego, ostródzkiego, elbląskiego, braniewskiego, kętrzyńskiego, oleckiego i gołdapskiego. Pod kierunkiem nauczycieli dokonywali oni inwentaryzacji oraz opisu głazów narzutowych występujących głównie na terenie swoich i sąsiednich gmin. Ogółem uczniowie zinwentaryzowali ok. 270 głazów narzutowych różnej wielkości. Wiele głazów narzutowych, które są przedmiotem ochrony jako zabytki przyrody nieożywionej zlokalizowali uczniowie Gimnazjum nr 1 oraz kilka osób będących uczniami LO w Gołdapi. Głazy te znajdują się we wszystkich gminach powiatu gołdapskiego. Młodzież zlokalizowała też głazy, które według nich powinny być wpisane do rejestru pomników przyrody, np. ze względu na duży obwód, skład mineralny, miejsce położenia. Koordynatorami projektu były Ewa Ruszewska (nauczyciel geografii) oraz Marta Zaporowska (nauczyciel fizyki).

Kapituła konkursu przyznała nagrody główne oraz siedem wyróżnień. Fundatorem nagród jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Wszystkie placówki uczestniczące w konkursie otrzymały pamiątkowe statuetki z "małym" głazem na mosiężnej podstawce oraz dyplomy.

III nagroda (pomoce dydaktyczne o wartości 1.000zł) przypadła Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi.

fot. W. Karwel, K. Boruc