Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub prawnej, posiadającej tytuł prawny do zabytku, a wnioski o udzielenie dotacji składa się Burmistrzowi Gołdapi w terminie do 31 maja roku, w którym dotacja ma być udzielona.

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku może obejmować nakłady konieczne, o których mowa w art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dotacja na w/w prace nie może być udzielona jeżeli prace określone we wniosku o dotację zostały wykonane.

Wniosek oraz regulamin dostępny do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi w zakładce Dla Mieszkańca - Dotacje.
http://www.goldap.pl/pl/1692/0/dotacje.html

Sprawy związane z dotacjami na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku prowadzi Agnieszka Augustynowicz - Wydział Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gołdapi, pok. 23, tel. 87 615 60 40.

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.