Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków może być udzielona osobie fizycznej lub prawnej, posiadającej tytuł prawny do zabytku.

Urząd Miejski w Gołdapi przypomina, że podstawą wymiaru podatków są dane z ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez starostów. Za prawidłowe prowadzenie ewidencji, w tym również za aktualizację danych zawartych w ewidencji odpowiedzialny jest starosta. Jeżeli w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi nastąpiła zmiana, może ulec zmianie wysokość naliczonego podatku.

GOŁDAP. Wymiana nieefektywnych, przestarzałych źródeł ciepła to nie tylko inwestycja w turystykę i walory środowiska. To również wyraz troski o zdrowie najbliższych. Alarmujące statystyki wskazują, że wdychanie pyłów zawieszonych powoduje w Polsce około 3500 przedwczesnych zgonów rocznie.

Burmistrz Gołdapi informuje o konieczności zgłaszania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii przypadków znalezienia zwłok ptaków związanych ze środowiskiem wodnym (kaczek, gęsi, łabędzi) oraz ptaków drapieżnych. Potrzeba takiego działania związana jest z ciągłym zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków.

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że gmina Gołdap do marca br. realizuje działania w ramach projektu "Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Gołdapi w celu powstrzymania rozprzestrzenia się choroby zakaźnej COVID-19".

W związku z trwającym sezonem zimowym Urząd Miejski w Gołdapi podaje do publicznej wiadomości informację, która w jednoznaczny sposób określa przynależność ulic i dróg oraz odpowiedzialność poszczególnych zarządców za ich utrzymanie.

Burmistrz Gołdapi ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

Urząd Miejski informuje o możliwości odbioru PIT-ów za 2020 rok przez osoby, które w 2020 roku współpracowały z Urzędem Miejskim w Gołdapi, czego wynikiem było otrzymanie wynagrodzenia bądź diety.

Urząd Miejski informuje, że podstawą wymiaru podatków są dane z ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez starostów. Za prawidłowe prowadzenie ewidencji, w tym również za aktualizację danych zawartych w ewidencji odpowiedzialny jest starosta.

Gminny Komisarz Spisowy w Gołdapi ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto oraz Joanna Łabanowska - zastępca burmistrza Gołdapi wraz z samorządowcami z obszaru EGO spotkali się dziś w Kancelarii Prezydenta RP z ministrem Andrzejem Derą.

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że 26 stycznia burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto podpisał z Krzysztofem Świtajem umowy dotyczące wykonania robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji w ramach projektu "Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap".


Wyrazy głębokiego współczucia Markowi Zajączkowskiemu Sołtysowi Sołectwa Łobody i Jego Bliskim
z powodu śmierci Mamy
składają
Tomasz Rafał Luto Burmistrz Gołdapi
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Gołdapi
Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady Miejskiej
wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Gołdapi


Straż Miejska w Gołdapi informuje, że strażnicy pełniący służby w patrolach zmotoryzowanych posiadają na wyposażeniu urządzenie rozruchowe do samochodów.

Urząd Miejski w Gołdapi przypomina o otwartym konkursie ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych gminy Gołdap w 2021 roku. Termin składania ofert mija 3 lutego.