Urząd Miejski w Gołdapi przypomina, że w marcu 2018 roku rada miejska podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie gminy Gołdap.


Wyrazy głębokiego współczucia
Wojciechowi Hołdyńskiemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gołdapi i Jego Bliskim
z powodu śmierci Teściowej
składają
Tomasz Rafał Luto Burmistrz Gołdapi wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Gołdapi
oraz Radni Rady Miejskiej w GołdapiWyrazy głębokiego współczucia
Andrzejowi Owczarkowi Sołtysowi Sołectwa Jabłońskie kadencji 2006-2010 oraz 2010-2014 i Jego Bliskim
z powodu śmierci Mamy
składają
Tomasz Rafał Luto Burmistrz Gołdapi wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Gołdapi
Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Gołdapi


Rada miejska w Gołdapi uchwałą nr XXXVII/237/2017 z dnia 29 marca 2017 roku określiła zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu gminy Gołdap na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gołdap  w rejonach, gdzie nie przewiduje się budowy kanalizacji sanitarnej.

Urząd Miejski w Gołdapi przypomina, że do 31 stycznia 2021 roku należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2020 rok oraz dokonać wpłaty pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Burmistrz Gołdapi ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2021.


Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Najbliższym z powodu śmierci
Mariana Henryka Śmigla
składają
Tomasz Rafał Luto Burmistrz Gołdapi wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego
Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi wraz z Radnymi Rady Miejskiej


Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że ostatnią ze zrealizowanych i odebranych inwestycji w 2020 roku była przebudowa drogi do kościoła parafialnego w Górnem.

Wybory uzupełniające do rady miejskiej w Gołdapi odbędą się 24 stycznia 2021 roku.

Z okazji Nowego 2021 Roku życzymy Państwu pomyślności, optymizmu i sukcesów w realizacji zamierzonych planów. Niech Nowy Rok upłynie zdrowo i bezpiecznie.

Tomasz Rafał Luto Burmistrz Gołdapi
Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady Miejskiej